Hotel Tierra del Fuego
estrella
U S H U A I A   T I E R R A  D E L  F U E G O   P A T A G O N I A   A R G E N T I N A

en el centro del fin del mundo ...

Hotel Tierra del Fuego
Gobernador Deloqui Nº 198 (esq. Rivadavia)
(9410) Ushuaia
Provincia de Tierra del Fuego
Tel/Fax (02901) 42-4901  -   42-4902
e-mail: hoteltdf@speedy.com.ar